Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W Artofbusiness bardzo zależy nam na zapewnieniu pełnego poszanowania prywatności naszych Klientów oraz ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO.

Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez nas danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

Działania dotyczące przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.artofbusiness.info opieramy na obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 • Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Księżycowa 6, NIP: 554 263 41 98, REGON: 340 479 730.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e mail: rodo@artbeat.com.pl. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora możesz kierować również w formie pisemnej na adres korespondencyjny Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn.

 1. Czym są dane osobowe i w jakie sposób przetwarzane są w ramach platformy artofbusiness.info?

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W ramach platformy e learningowej wykorzystujemy dane wyłącznie w celu w którym zostały one zebrane (ogólnie: w celach edukacyjnych, informacyjnych lub marketingowych). W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika platformy (np. imię, nazwisko, stanowisko, adres e – mail, numerem telefonu), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych szkoleń) oraz dane demograficzne i geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Danymi osobowymi, które przetwarzamy są również dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych) oraz informacje handlowe (np. informacje dotyczące zamówień i zakupionych szkoleń, informacje o potencjalnym zainteresowaniu ofertą).

 

Zaznaczmy, że Administrator nie zbiera za pośrednictwem strony www.artofbusiness.info żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

 

 • Rejestracja użytkownika na platformie – w tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach utworzenia konta, identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i szkoleń. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy tak długo, jak będziecie Państwo posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu, aż nastąpi wyrejestrowanie z neszej platformy szkoleniowej)
 • Wykonanie umowy – w tym celu Państwa dane przetwarzamy m.in. w ramach:
 • informowania o aktualizacjach statusu szkolenia, przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez Państwa produktami, przekazania informacji odnośnie szkoleń do których zostaliście Państwo upoważnieni
 • zarządzania płatnościami za zakupione szkolenia,
 • zarządzania ewentualnymi wymianami po dokonaniu zakupu,
 • zarządzania zapytaniami o dostępność szkoleń
 • fakturowania za dokonane zakupy na naszej platformie e learning

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarzadzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;

 • Podjęcia działań na Państwa wniosek lub żądanie – w tym celu Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja Państwa wniosków lub żądań. Możecie Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, korespondencyjne na adres siedziby Artbeat Group, a także wybierając komunikatory internetowe. W przypadku skorzystania przez Państwa z usługi czatu portalu społecznościowego, niektóre Państwa dane osobowe zostaną zaimportowane z konta użytkownika. Przesyłając dane tym kanałem komunikacji, zostaną one udostępnione także portalowi społecznościowemu, posiadającemu odrębną politykę prywatności. Prosimy o dokonanie przeglądu ustawień prywatności w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ich wykorzystywania.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na Państwa wniosek lub żądanie jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do obsługi działań na Państwa wniosku lub żądania;

 • Marketing – w tym celu Państwa dane przetwarzane są po to, aby:
 • zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz zaproponować szkolenia w oparciu o Państwa zapotrzebowanie,
 • wysyłać Państwu informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej o kończącej się ważności szkolenia,
 • przeprowadzić działania przypominające o szkoleniach zachowanych na Państwa profilu użytkownika.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody;

 

 • Ulepszanie naszego serwisu internetowego – Państwa dane przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy do momentu zakończenia prowadzonego przez nas konkretnego działania;
 • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu i innym osobom, których dane dotyczą?

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Możecie Państwo wystąpić do nas o realizację swoich praw drogą mailową, wysyłając do nas wiadomość na adres: rodo@artbeat.com.pl wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chcecie Państwo skorzystać. Przysługują Państwu prawa do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody,
 • prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenia,
 • prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Posiadacie Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Udostępnianie danych osobowych.

 Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu www.artofbusiness.info współpracującym usługodawcom, z którymi są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. firmy informatyczne i graficy komputerowi).

W celu jak największej skuteczności świadczonych usług, niektórzy z wymienionych usługodawców mają swoją siedzibę w krajach poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wystąpieniem możliwości przekazywania Państwa danych poza EOG wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia w postaci m.in. standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków uzupełniających. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń możesz uzyskać kontaktując się z nami.

 1. Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika.

W naszej ofercie posiadamy możliwość zaproszenia do udziału w szkoleniu innych użytkowników (np. pracowników przez pracodawcę). W przypadku wpisania adresu mailowego osoby trzeciej, użytkownik upoważnia Administratora do wysyłki na wskazany adres e mail zaproszenia do udziału w szkoleniu. W takim przypadku zakładamy, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możecie Państwo  wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 1. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

 

Koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Koszyk jest pusty